نت فارسی یکی هست مرتضی پاشایی

نت فارسی

نت فارسی یکی هست مرتضی پاشایی
نت فارسی یکی هست مرتضی پاشایی

یکی هست تو قلبم که
هر شب واسه اون می نویسم و اون خوابه
نمی خوام بدونه
واسه اونه که قلب من این همه بی تابه…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی نفس مرتضی پاشایی

نت فارسی نگران منی مرتضی پاشایی

نت فارسی ستایش مرتضی پاشایی