نت فارسی یکی بود یکی نبود سامی بیگی

نت فارسی
نت فارسی آره منم دوست دارم
نت فارسی آره منم دوست دارم

آره منم ، آره منم ، آره منم دوست دارم

یکی بود ، یکی نبود تا شروع شد قصمون
می دونستم که تکی ، مثله ماه آسمون…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی هماهنگه سامی بیگی