نت فارسی یواشکی شهره

نت فارسی
نت فارسی یواشکی شهره
نت فارسی یواشکی شهره

نامه ات رو دادی به من خوندمش یواشکی

خوندمش هزار دفعه سوزوندمش یواشکی

تا ندونن اینو و اون حرف عشقمون چیه…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی شیطونی بسه شهره نت فارسی کلاغ دم سیاه شهره