نت فارسی یار دبستانی

نت فارسی
نت فارسی یار دبستانی من
نت فارسی یار دبستانی من

نت فارسی یار دبستانی من ، با من و همراه منی
نت فارسی چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو، رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما…