نت فارسی گل گلدون من شاهرخ

نت فارسی

گل گلدون من تو رگام خون من
به خدا جون من بسته به جونت بیا بسته به جونت خودم به قربونت

شوق آواز من بال پرواز من محرم راز من
خیلی دلگیرم بیا خیلی دلگیرم بی تو می میرم …