نت فارسی گل گلخونه عارف

نت فارسی
نت فارسی گلخونه عارف
نت فارسی گلخونه عارف

چراغ خونه من اومدم باز اومدم باز

نمی خوام گریه کنم واسه مرگ غنچه ها
تو به من هدیه بکن پر پرواز پر پرواز…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی قصر صدف عارف نت فارسی همه چیم یار عارف

نت فارسی سلطان قلب ها عارف