نت فارسی گل نازدارم بختیاری

نت فارسی
نت فارسی گل نازدارم معین
نت فارسی گل ناز دارم محلی بختیاری

گل ناز دارُم مه شوگارُم

بیو بیو که دلُم سیت تنگه

ندونم تا کِی دلت چی سَنگه

بهار إو وی با گل گندم

مو تِهنا با درد دل مَندُم…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی گرمسیر مسعود بختیاری

نت فارسی آسمون اوره گرید بختیاری

 نت فارسی در واز کن بختیاری

نت فارسی بلال بلال بختیاری

نت فارسی باغ آباد لباش مسعود بختیاری

نت فارسی گردواری بختیاری

نت فارسی گل باوینه مسعود بختیاری

نت فارسی دل هوای تو کرد بختیاری