نت فارسی گل سنگم هایده

نت فارسی
نت فارسی گل سنگم هایده
نت فارسی گل سنگم

گل سـنگم گل سنگم چي بـگم از دل تـنـگم

مثل آفتاب اگـه بـر من نتابي سردم و بيرنگم

گل سـنگم گل سنگم چي بـگم از دل تـنـگم…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی راوی هایده

نت فارسی ساقی هایده

نت فارسی سوغاتی هایده

نت فارسی فدات بگردم هایده

نت فارسی پریشون هایده