نت فارسی گرمسیر مسعود بختیاری

نت فارسی
نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری
نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری

گرمسیر گرمه، گرمه ولا و باد گرم ایاره

کاشکی که زیتر مال بارکنه بریم ایلاق دوواره

گرمسیر گرمه، گرمه بیوین بار کنیم گویل بریم سی سَرحَد

بزنیم آخه یه وار نو بهلیم ای کهنه واره…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی بلال بلال بختیاری

نت فارسی آسمون اوره گرید بختیاری

نت فارسی گل نازدارم بختیاری

نت فارسی در واز کن بختیاری

نت فارسی باغ آباد لباش مسعود بختیاری

نت فارسی گردواری بختیاری

نت فارسی دل هوای تو کرد بختیاری

نت فارسی گل باوینه مسعود بختیاری