نت فارسی گردواری بختیاری

نت فارسی
نت فارسی گردواری محلی بختیاری
نت فارسی گردواری محلی بختیاری

چينو كه منديرتم دونم ايايي
ندونم چه ديديه از اي جدايي
تا كه جون دارم ولا مندير ايمهنم
آخه باور نيكنم كه بي وفايي…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی گرمسیر مسعود بختیاری

نت فارسی آسمون اوره گرید بختیاری

نت فارسی گل نازدارم بختیاری

نت فارسی در واز کن بختیاری

نت فارسی باغ آباد لباش مسعود بختیاری

نت فارسی بلال بلال بختیاری

نت فارسی دل هوای تو کرد بختیاری

نت فارسی گل باوینه مسعود بختیاری