نت فارسی کارون داود

نت فارسی

بیا ای دختر بیا ، بیا پیش من بیا
سبزه رو دختر بیا، بیا پیش من بیا

بیا تا باهم بریم کنار شط کارون
سایبون پیدا کنیم تو داغی نخلستون…