نت فارسی چه خوشگل شدی امشب اندی

نت فارسی
نت فارسی چه خوشگل شدی امشب اندی
نت فارسی چه خوشگل شدی امشب اندی

چه خوشگل، چه خوشگل، چه خوشگل شدی امشب
چه خوشگل، چه خوشگل، چه خوشگل شدی امشب

تو ماه آسمونی در شب تارم
وقتی که شب سیاهه من تو رو دارم …

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی حنا اندی

نت فارسی آمنه اندی

نت فارسی خوشگلا باید برقصن اندی

نت فارسی عروسی تون مبارک اندی

نت فارسی عروسکی عروسکی اندی

نت فارسی پریا خانم اندی

نت فارسی اگه عشق همینه اندی