نت فارسی چش تو چش گرشا رضایی

نت فارسی

چش تو چش گرشا رضایی

سلام عشقم چطوری؟ تو دیدی آخرش زدم قلبتو بردم؟!

چشم رنگیت رو به رومه؛ خوبه تا همین الانشم نمردم!

تو چه جایی چه شبی؛ من به تو خوردم…

اومدی تو دلم دلم؛ قربون تو برم برم!

خوب میدونی بگم نگم؛ که من گلم دوست دارم…

چش تو چش شدم باهاتو؛ یه چیزایی دستگیرم شد…