نت فارسی پل گوگوش

نت فارسی
نت فارسی پل
نت فارسی پل

برای خواب معصومانه ی عشق
كمك كن بستری از گل بسازيم
براي كوچ شب هنگام وحشت
كمك كن با تن هم پل بسازيم…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی همسفر گوگوش