نت فارسی پشت درو ننداختی ننه معین

نت فارسی
نت فارسی پشت در و ننداختی ننه
نت فارسی پشت در و ننداختی ننه

پشت در ننداختی ننه با خوب و بدم ساختی ننه

سرم رو بگیر تو دامنت قربون بوی پیرهنت

قربون بوی پیرهنت . قربون بوی پیرهنت…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی ستاره معیننت فارسی عاشقانه معین

نت فارسی آرزو داشتم معین