نت فارسی پریشون هایده

نت فارسی
نت فارسی پریشون
نت فارسی پریشون

تو تنهایی قلبم یه شب نقش تو افتاد

مثل اینکه خداوند تو و عشقو به من داد

تو دلتنگی دنیا باهات عشقو شناختم

با این واژه خوشبخت همه دنیامو ساختم…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی راوی هایده

نت فارسی ساقی هایده

نت فارسی سوغاتی هایده

نت فارسی فدات بگردم هایده

نت فارسی گل سنگم هایده