نت فارسی پرواز گروه آرین

نت فارسی

گفتی؛ می خوام رو اَبرا، همدمِ ستاره ها شم
تو، تک سوارِ عاشق
من، پریِ قصه ها شم…