نت فارسی ولوولک امید جهان

نت فارسی

نت فارسی ولوولک امید جهان
نت فارسی ولوولک امید جهان

ول ول ول ولک ول ول ول ولک
ول ول ول ولک ول ول ول ولک

ماه تابان آرام جان ماه تابان آرام جان
شیرین زبان شیرین زبان
اهل آبادان اهل آبادان….

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی سیاه زنگی امید جهان

نت فارسی دلبر امید جهان