نت فارسی هوای ما رو داشته باش مهرشاد

نت فارسی
نت فارسی هوای ما رو داشته باش هواتو دارم
نت فارسی هوای ما رو داشته باش هواتو دارم

باید که اعتراف کنم تا تورو دیدم قشنگترین جمله رو از دلم شنیدم
گفت خودشه راه درست اومدی این بار نجنبی باختی قدم اول و بردار…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی دورت بگردم مهر شاد