نت فارسی هنوز سیاوش قمیشی

نت فارسی

هنوز سیاوش قمیشی

من اگه هنوز میخونم واسه خاطره دل توست
شعر من صدای غم نیست هم صدای حسرت توست
عزیزم اگه خزونم واست از بهار میخونم
تو رو تنها نمیذارم گرچه تنها جا میمونم …

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی هنوز سیاوش قمیشی

فارسی فرشته سیاوش قمیشی

نت فارسی عسل بانو سیاوش قمیشی

نت فارسی طلوع من سیاوش قمیشی

نت فارسی یادگاری سیاوش قمیشی