نت فارسی همه چیم یار عارف

نت فارسی
نت فارسی همه چیم یار عارف
نت فارسی همه چیم یار عارف

همه چیم یار یار قربون تو وای وای غیر تفنگم

همه چیم یار

همه چیم یار یار قربون تو وای وای غیر تفنگم
همه چیم یار…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی قصر صدف عارف

نت فارسی گل گلخونه عارف

نت فارسی سلطان قلب ها عارف