نت فارسی همسفر گوگوش

نت فارسی

همسفر گوگوش

تو از كدوم قصه ای كه خواستنت عادته

نبودنت فاجعه بودنت امنیته

تو از كدوم سرزمین تو از كدوم هوایی

كه از قبیله ی من یه آسمون جدایی…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی پل گوگوش