نت فارسی هانی شهرام صولتی

نت فارسی
نت فارسی هانی شهرام
نت فارسی هانی شهرام

هانی دنیا مال ما  همه عشقا مال ما
هانی دنیا مال ما

همه عشقا مال ما
واسه از عشق تو گفتن من کدوم شعرو بدونم…