نت فارسی نگو نگفتی مهدی یراحی

نت فارسی

نگو نگفتی مهدی یراحی

من گفته بودم ازم جدا شی دیوونه میشم

نگو نگفتی نگو نگفتی نگو نگفتی
گفتم تو غربت با درد و حسرت هم خونه میشم

نگو نگفتی نگو نگفتی…