نت فارسی نگران منی مرتضی پاشایی

نت فارسی
نت فارسی نگران منی مرتضی پاشایی
نت فارسی نگران منی مرتضی پاشایی

تو به جای منم داری زجر می کشی یکی عاشقته که تو عاشقشی
تو به جای منم پر قصه شدی نذار خسته بشم نگو خسته شدی…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی نفس مرتضی پاشایی

نت فارسی یکی هست مرتضی پاشایی

نت فارسی ستایش مرتضی پاشایی