نت فارسی نامزدی سرژیک

نت فارسی

نت فارسی نامزدم و بدین برم
نت فارسی نامزدم و بدین برم

اومدم خونتون برای خواستگاری
اومدم قلبمو بدم به یادگاری

اومدم حریر گل به تنت بپوشم
یه شرابه کهنه از عشق تو بنوشم…