نت فارسی ناز نکن ناز نکن کوروس

نت فارسی
نت فارسی ناز نکن ناز نکن
نت فارسی ناز نکن ناز نکن

ناز نکن ناز نکن با دله عاشقوم قهرو آغاز نکن

تا ببوسم لبات وقتی خوابه چشات

تا کشوم شانه ای سره زلفه سیات…