نت فارسی نارفیقان داریوش

نت فارسی
نت فارسی نارفیقان داریوش
نت فارسی نارفیقان داریوش

ما ظاهراً رفیقان بس نارفیق بودیم
هر پشت اعتمادی زخمی به خنجر کردیم

زخمی به خنجر کردیم هر سینه رفیقی با تیغ کین دریدیم
خودکرده ها چه آسان نسبت به داور کردیم…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی فریاد زیر آب داریوش

نت فارسی ای نازنین داریوش

 نت فارسی شام مهتاب داریوش