نت فارسی میدونم منوچهر سخایی

نت فارسی
نت فارسی میدونم منوچهر سخایی
نت فارسی میدونم منوچهر سخایی

تا سرو گردن ناز تو پیدا میشه
تو کوچه تندو تند پنجره ها وا میشه
عاشق بینوا غرق تماشا میشه
عاشق بینوا غرق تماشا میشه…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی جوونی منوچهر سخایی