نت فارسی مو به مو رضا بهرام

نت فارسی

مو به مو رضا بهرام

مو به مو قدم قدم به زلفه تو قسم

قسم رسیده عشقه تو به جانِ من
به یاد تو نفس نفس بریده ام

از این قفس زندان است جهانِ من…