نت فارسی مهر علی و زهرا ناصر عبداللهی

نت فارسی
نت فارسی مهر علی و زهرا
نت فارسی مهر علی و زهرا

باز بیا نقره بکوب طلا بریز پولک بپاش
طره نور و غزل به گل نشسته خنده هاش

پدر خاک به آسمون سپرده دلشو
صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش…