نت فارسی مهربونیت قشنگه جاویدان

نت فارسی
نت فارسی مهربونیت قشنگه
نت فارسی مهربونیت قشنگه

عطر شکوفه داری مثل گل بهاری

وقتی که از راه میای شادی و شور میاری

مهربونیت قشنگه هم زبونیت قشنگه

وقتی باهام قهر میکنی پشیمونیت قشنگه