نت فارسی مرد فرهاد

نت فارسی
نت فارسی مرد فرهاد
نت فارسی مرد فرهاد

با صدای بی‌صدا
مث یه کوه ، بلند
مث یه خواب ، کوتاه
یه مرد بود ، یه مرد…