نت فارسی قمار باز سوزان روشن

نت فارسی
نت فارسی قمار باز
نت فارسی قمار باز

یه اسبه یه شاهه یه سربازقماربازه قماربازه قمارباز
ده و ده نه و نه یه هشت و
گرفتن به بازی سرنوشت
تویی تویی قماربازبایک دل هوس باز…