نت فارسی قرص قمر بهنام بانی

نت فارسی
نت فارسی قرص قمر بهنام بانی
نت فارسی قرص قمر بهنام بانی

عاشق و در به درم تویی قرص قمرم
زده امشب به سرم که دلت را ببرم
تویی طناز دلم محرم راز دلم
بس که دل بردی ازم دلبر و ناز دلم…