نت فارسی قربونی سعید شایسته

نت فارسی
نت فارسی قربونی سعید شایسته
نت فارسی قربونی سعید شایسته

واسه عشق تو میدم قلبمو

به چه آسونی میشم قربونی

آخه کاردل هیچ نداره قانونی…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی عسل سعید شایسته نت فارسی طناز سعید شایسته

نت فارسی دلم هواتو کرده سعید شایسته