نت فارسی فریاد زیر آب داریوش

نت فارسی
نت فارسی فریاد زیر آب داریوش
نت فارسی فریاد زیر آب داریوش

ضیافت های عاشق را خوشا بخشش،خوشا ایثار

خوشا پیدا شدن در عشق،برایِ گُم شدن در یار…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی ای نازنین داریوش

نت فارسی شام مهتاب داریوش

نت فارسی نارفیقان داریوش