نت فارسی فدات بگردم هایده

نت فارسی
نت فارسی فدات بگردم من
نت فارسی فدات بگردم من

فدات بگردم من دلم گرفتاره اگه ميشي يارم فقط بگو آره
تو يار من باشي واي چه عالمي داره تو يار من باشي واي چه عالمي داره
كسي كه مثل تو يه همدمي داره ديگه تو اين دنيا كجا غمي داره…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی راوی هایده

نت فارسی ساقی هایده

نت فارسی سوغاتی هایده

نت فارسی پریشون هایده

نت فارسی گل سنگم هایده