نت فارسی غوغای ستارگان شکیلا

نت فارسی
نت فارسی غوغای ستارگان
نت فارسی غوغای ستارگان

امشب در سر شوری دارم
امشب در دل نوری دارم

باز امشب در اوج آسمانم
باشد رازی با ستارگانم…