نت فارسی عروس خوشگل ما مرتضی اشرفی

نت فارسی
نت فارسی عرروس خوشگل ما چشمان آهو دارد
نت فارسی عرروس خوشگل ما چشمان آهو دارد

عروس خوشگل ما چشمان آهو دارد
هلال ابرو دارد هلال ابرو دارد

بلبل گلابتون خرمن گیسو دارد
هلال ابرو دارد هلال ابرو دارد…