نت فارسی عروسی ستار

نت فارسی
نت فارسی عروسی ستار
نت فارسی عروسی ستار

شاه پسر داریم دوماد
قند و عسل داریم عروس
نقل تر داریم دوماد
شعر و غزل داریم عروس …