نت فارسی عروسی اندی

نت فارسی
نت فارسی عروسیتون مبارک اندی
نت فارسی عروسی تون مبارک اندی

عروسیتون مبارک , عروسیتون مبارک ,

عروسیتون مبارک عروسیتون مبارک , عروسیتون مبارک

امشب همه دوره همن با هم میگن میخندن

امشب همه دلاشونو به روی غم میبندن…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی حنا اندی

نت فارسی آمنه اندی

نت فارسی خوشگلا باید برقصن اندی

نت فارسی چه خوشگل شدی امشب اندی

نت فارسی عروسکی عروسکی اندی

نت فارسی پریا خانم اندی

نت فارسی اگه عشق همینه اندی