نت فارسی عاشقم من امیر شاملو

نت فارسی
نت فارسی عاشقم من
نت فارسی عاشقم من

من عاشق تو هستم من تو رو می پرستم
یه عمره عاشقانه به انتظار نشستم
تو ماه اسمونی فرشته زمینی….