نت فارسی عاشقانه معین

نت فارسی
نت فارسی عاشقانه معین
نت فارسی عاشقانه معین

ای شب از رویای تو رنگین شده
سینه از عطر تو هم سنگین شده
ای به روی چشم من گسترده خویش
شادیم بخشیده از اندوه بیش…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی پشت درو ننداختی ننه معین

نت فارسی آرزو داشتم معین

نت فارسی ستاره معین