نت فارسی طلوع سیاوش قمیشی

نت فارسی

طلوع سیاوش

‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ دﻟﺘﻨﮓ ﻣﻲﺷﻢ و ‫ﻫـﻤـﺮاه ﺗـﻨـﻬﺎﻳـﻲ ﻣﻴـﺮم

‫داغ دﻟـﻢ ﺗﺎزه ﻣﻴﺸﻪ ‫زﻣﺰﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮﻧﺪﻧﻢ

‫وﺳﻮﺳﻪﻫﺎي ﻣﻮﻧﺪم ‫ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻢ اﻧﺪازه ﻣﻴﺸﻪ…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی هنوز سیاوش قمیشی

نت فارسی پرسه سیاوش قمیشی

نت فارسی فرشته سیاوش قمیشی

نت فارسی عسل بانو سیاوش قمیشی

نت فارسی یادگاری سیاوش قمیشی