نت فارسی ضربان شهاب تیام

نت فارسی
نت فارسی ضربان قلب من شهاب تیام
نت فارسی ضربان قلب من شهاب تیام

هی میگم به این دلم دست از سر ِ تو برداره
تورو راحت بزاره

نه دیگه نمیتونه آخه عاجقت شدم عاشقی درد ِ سر داره
همیشه تو عاشقی…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی دختر کابلی شهاب تیام