نت فارسی شبگرد مرتضی

نت فارسی
نت فارسی یه شبگرد عاشق
نت فارسی یه شبگرد عاشق

یه شبگرد عاشق میرسه از راه دور

تو سینه خدایا داره اون سنگ صبور

میخونه چه غمگین قصه های جور واجور

خدایا دلش گرفته

چه خستس ز دنیا از غریبه آشنا…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی خالو خالو مرتضی

نت فارسی دوباره عشق مرتضی

نت فارسی باز منو کاشتی رفتی مرتضی

نت فارسی انار انار مرتضی