نت فارسی شام مهتاب داریوش

نت فارسی
نت فارسی شام مهتاب
نت فارسی شام مهتاب

تو اون شام مهتاب کنارم نشستی
عجب شاخه گل ‌وار به پایم شکستی

قلم زد نگاهت به نقش‌آفرینی
که صورتگری را نبود این چنینی…

نت فارسی مرتبط به این آهنگ

نت فارسی فریاد زیر آب داریوش نت فارسی ای نازنین داریوش

نت فارسی نارفیقان داریوش