نت فارسی سیب حسرت سیمین غانم

نت فارسی
نت فارسی من از اون آسمون آبی می خوام
نت فارسی من از اون آسمون آبی می خوام

من از اون آسمون آبی میخوام
من از اون شبهای مهتابی میخوام
دلم از خاطره های بد جدا
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام
من از اون وقتها یه بیتابی میخوام…