نت فارسی سیاه زنگی امید جهان

نت فارسی
نت فارسی سیاه زنگی
نت فارسی سیاه زنگی

آهای سیاه زنگی دلمو نکن خون وای تو رفتی سفر شدم چو مجنون
وای سیاه زنگی دلمو نکن خون وای تو رفتی سفر شدم چو مجنون

حالا جمال جمالو جمالو جمال بدو , جمال جمالو جمالو جمال بدو…

نت فارسی مرتبط با این آهنگ

نت فارسی ولوولک امید جهان

نت فارسی دلبر امید جهان